Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ke stažení ZDE

Obecné podmínky

Smluvní podmínky mezi společností BossCan Reprostudio s.r.o. (dále jen společnost) a zákazníkem se řídí obecnými smluvními podmínkami společnosti, (dále jen podmínkami) pokud není písemně stanoveno jinak.
Sídlo společnosti: Doudova 30, Praha 4, IČ: 60736411, DIČ: CZ60736411
Sídlo hlavní provozovny: Školská 34, Praha 1, IČ: 60736411, DIČ: CZ60736411

Smluvní ceny, podmínky

Smlouva je uzavřena odsouhlasením kalkulace na výrobu a nebo odsouhlasením kalkulace + náhledu, je-li třeba tento připravit. Odsouhlasená kalkulace nahrazuje smlouvu. Všechny změny již schválené smlouvy (kalkulace) nebo zrušení objednávky (vypovězení smlouvy) po dodání zboží nebo vyhotovení zakázky na základě souhlasu klienta bez souhlasu společnosti nelze, pokud není stanoveno jinak.

Ceny, daně a DPH

Ceny jsou uváděné buď bez a nebo včetně 21% DPH a bez nákladů na poštovné a balné, přičemž je vždy uvedeno, zda se jedná o ceny bez a nebo včetně daně. Podmínky doručení a dopravy Provádíme všechna opatření k tomu, aby zboží bylo doručeno na místo určení v nejkratším možném termínu. Objednávky zpravidla vyřizujeme během 24 – 48 hodin od obdržení objednávky. Dodací termíny nejsou závazné. Společnost nepřejímá zodpovědnost za újmu vyvstávající nedodržením dodací lhůty, pokud není stanoveno jinak.

Transport

Zodpovědnost za zničení nebo poškození zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží od přepravce, nebo osobním převzetím na prodejně. Během transportu nese společnost zodpovědnost pouze za škody způsobené záměrně, nebo nedbalostí. Společnost si vyhrazuje právo na výběr trasy, způsobu transportu a balení. Expresní doprava a ostatní zvláštní požadavky jsou prováděny na náklady zákazníka.

Vlastnická práva

Společnost si vyhrazuje vlastnická práva na zboží a výrobky, dokud všechny nároky společnosti, včetně budoucích nároků vycházejících z obchodních vztahů a ze smluv uzavřených v současnosti a budoucnosti, nejsou uhrazeny.

Odpovědnost za jednotlivé produkty

Návrhy, testovací tisky, vzorky a jiné obdobné náhledy jsou prováděny na náklady Zákazníka není-li dohodnuto jinak. Jestliže zákazník potvrdí předložené návrhy (nátisky, vzorky), je srozuměn s rizikem možných nedostatků v kvalitě zboží. Barevné reprodukce nemohou být reklamovány kvůli menším odchylkám od originálů, nebo náhledů, které jsou způsobené technologií tisku. Zboží, které je obtížné vyrobit v přesném počtu, bude vyúčtováno podle dodaného množství. Odchylka 5% a méně nemůže být předmětem reklamace. Společnost nepřejímá žádnou odpovědnost za ztracení nebo zničení žádného uměleckého díla během transportu. Společnost si vyhrazuje právo upravit dodané umělecké dílo do tisknutelného formátu.

Záruka a reklamace

Na naše zboží je poskytnuta záruka dle Občanského zákoníku (není-li uvedeno jinak, platí šest měsíců). Výrobky, jako jsou např. potištěná trička a jiné reklamní a dárkové předměty zaslané zákazníkovi, nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Abychom zákazníkům vyšli vstříc, lze podmínky případné reklamace uplatnit individuálním jednáním u prodejce spolu s předložením prodejního dokladu.

Autorská a vlastnická práva

Nabídky, layout, vzory a ostatní materiály jsou majetkem společnosti. Nesmí být zprostředkovány třetí osobě bez souhlasu společnosti. Společnost si vyhrazuje právo používat vzorky nebo zobrazení dodaného zboží pro vlastní budoucí komerční záměry. Zboží může být výrobcem označeno vyhovujícím způsobem. Zákazník se zavazuje, že uskutečněním objednávky nebudou narušena práva třetí osoby. Obsah informačních a propagačních materiálů společnosti není závazný. Tiskové chyby, omyly a změny jsouvyhrazeny. Zákaznické layoty (nákresy, návrhy, vzory) jsou vždy autorsko-právně vypořádany s původci díla (autory, držitele ochranných vzorů atd.). Za vypořádání odpovídá objednatel.

Platební podmínky

Úrok se sazbou 0,05% za den je účtován při každém zpoždění platby. Při vzdálených dodávkách nebo při objednávce většího množství výrobků může být požadována platba předem, případně záloha. Po vypršení doby splatnosti stanovené ve třetí žádosti o zaplacení je společnost nucená začít prosazovat své nároky; všechny výdaje s tím související, včetně výdajů za právní zastupování, budou na dlužníkovy náklady.

Prohlášení, závěrečná opatření

V případě, že některé opatření z těchto podmínek pozbyde platnosti, platnost ostatních opatření tím nebude ovlivněna. Všechny právní vztahy mezi společností a zákazníkem se řídí českým právním řádem. Data nemohou být použita k marketingovým aktivitám dodavatele nebo pověřené společnosti bez výslovného souhlasu klienta.

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti BossCan Reprostudio s.r.o..

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti BossCan Reprostudio s. r.o. Naše společnost postupuje při zpracováníosobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost. Naše společnost nezpracovává osobní údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Za tímto účelem si prosím vždy podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji. Pokud od vás budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně vás o ně požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli našich služeb, mohou obvykle obsahovat vaše jméno a příjmení, váš e-mail a užívanou přezdívku. Pro některé (zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím pečlivě prostudujte podmínky dané služby. BossCan Reprostudio s.r.o. může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon a nebo se souhlasem uživatele.

Vaše osobní údaje poskytujete společnosti BossCan Reprostudio s.r.o. dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno). Je-li pro vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb společnosti BossCan Reprostudio s r.o. kteří poskytnou společnosti BossCan Reprostudio s.r.o. své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech: Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu nebo výmaz osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesnés ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav a to buď opravou a nebo úplným vymazáním. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Zjistěte si cenu Vaši zakázky

Řekněte nám, co potřebujete, a my vám e-mailem pošleme kalkulaci (v pracovní dny nejpozději do 24 hodin).

Otevírací doba

Kdy nás můžete navštívit?

8.30 - 17:30Po–Pá:


So: 9:00 – 13:00

Reference

Co o nás napsali naši klienti?

Michaela Čakrtová

Rychlí, spolehliví, velmi dobrá komunikace.

Michaela Čakrtová
Vilém Petrunčík

Tisk i kopírování. Výběr papírů co hrdlo ráčí. Dobrý podnik.

Vilém Petrunčík
Robert Jonathan Šimon

Bezproblémové objednání přes internet. Rychlé vyzvednutí.

Robert Jonathan Šimon
Filip Celadnik

Perfektni servis, vstricne jednani a nejnizsi ceny v Praze.

Filip Celadnik